Hem » Vatten

Det är livsviktigt för oss

VATTEN

Utmaningar i Sverige med vårt vatten

Rent vatten är inte en självklarhet

Ett stort problem i både sjöar och hav är övergödning och algblomning. Det är när extra näringsämnen som fosfor och kväve tillförs vattnet på grund av mänskliga aktiviteter, vilket försämrar vattenkvaliteten och i vissa fall orsakar syrebrist

Klimatförändringar förväntas medföra intensivare nederbörd, ökad risk för översvämningar och förorening av vattentäkter där vi hämtar vårt dricksvatten. I sydöstra Sverige och på Gotland hotar vattenbrist.

Grundvatten på många platser riskerar att förorenas eller överexploateras.

De svårnedbrytbara och farliga ämnena i samhället påverkar vår miljö och vårt vatten negativt och ställer nya krav på både dig och våra vatten- och reningsverk

Fakta

SVENSKT VATTEN

DRICKSVATTEN – är vårt mest kontrollerade livsmedel. Vi har tillgång till det dygnet runt direkt i kranen. Det är gott, hälsosamt, lokalproducerat och billigt.

Det är bara en liten del av jordens vatten som går att använda som dricksvatten. Den största mängden vatten utgörs av saltvatten som vi inte kan dricka. Bara tre procent är sötvatten.

Två tredjedelar av sötvattnet är ytvatten som finns i glaciärer, sjöar och vattendrag och en tredjedel är grundvatten som bildats genom att vattnet rinner genom jordlagren. I Sverige använder vi både ytvatten och grundvatten till vårt dricksvatten.

Vatten i siffror

 • 4 öre per liter
  (I priset ingår även skydd av vattentäkter, rening av avloppsvattnet och hantering av dagvatten.)
 • 1 400 000 000 000 miljarder liter vatten på jorden
  Men bara 3 procent är sötvatten)
 • 900 miljarder liter producerar vattenverken i Sverige per år. (det är knappt 1 procent av det yt- och grundvatten som finns tillgängligt)
 • 1750 vattenverk i Sverige
 • 140 liter per person och dygn (SWE)

  • 60 liter till personlig hygien
  • 30 liter till toalettspolning
  • 15 liter för disk
  • 15 liter för tvätt
  • 10 liter för mat och dryck
  • 10 liter övrigt

Kranvatten vs flaskvatten

Svenskar köper 25 liter vatten om året i plastflaskor som finns i tre varianter: naturligt mineralvatten, källvatten och bordsvatten. 
Dessa har oftast transporterats lång väg till butiken, medan kranvattnet är lokalproducerat.

 • Flaskvatten är 250 gånger dyrare än kranvatten
 • Flaskvatten ger tusen gånger större koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten.
 • 1 liter flaskvatten gör åt 300 gånger mer energi än att tappa upp en liter vatten från kranen

Källa: https://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/dricksvattenfakta/