Hem » Vattentermer

Vattentermer

Antibakteriella ämnen – Ämnen som tillsätts i produkter för att motverka bakterieväxt och därmed dålig lukt. Vanligast är triclosan och silver och exempel på produkter där de tillsätts är kläder, skor, hushållsartiklar och hygienprodukter. Dessa ämnen är farliga för vattenlevande organismer, försämrar möjligheterna till kretslopp av näringsämnen från stad till land

Askorbinsyra – C-vitamin som kan handlas på apotek och i livsmedelshandeln. Tar bort smaken av klor från ditt kranvatten

Avloppsvatten – Allt använt, smutsigt vatten som når våra reningsverk via avloppsrören. Det består av spillvatten och i flera av de största städernas centrala delar, också av dagvatten och dräneringsvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt avrinner  på markytan eller hårda ytor som exempelvis gator, tak och parkeringsplatser. I tätorter med många tak, stora asfalterade ytor och stensatt mark kan det bli stora mängder dagvatten när regnen ökar i längd och i intensitet.

Dricksvatten – Det vatten du får i kranen och som används som dricksvatten men också till mycket annat.

Dräneringsvatten – Vatten från mark runt husgrunder och annan mark som dräneras.

Flockning – För att få bort små partiklar av lera och smuts i vattnet tillsätter man flockningsmedel i vattnet. Det gör att smutsen klumpar ihop sig

Fosfor – Ett grundämne som är nödvändigt för alla levande celler hos växter, djur och människor och ingår i kemisk bunden form i vårt DNA. Fosfor behöver finnas och finns naturligt i vår mat och finns därför även avloppet från toaletterna. Fosfor från åkrar och hushåll orsakar övergödning och algblomning i våra sjöar och hav. I reningsverken renas numera 95-98%. Eftersom fosfor är en fossil och ändlig resurs behöver fosforn som renas bort i reningsverken användas igen och återföras som gödning för växande gröda i åkermark, istället för att tillföra ny mineralgödselfosfor som bryts i gruvor.  I ett hållbart samhälle behöver vi hitta bra och säkra sätt att ha ett kretslopp av fosfor från stad till land.

God vattenstatus – Innebär god ekologisk- och vattenkemisk status i alla inlands- och kustvatten. Vattenförvaltningens mål är att uppnå god vattenstatus 2015, eller senast 2027 genom samarbete inom vattendrag och sjösystem och över nationsgränserna.kranvatten

Grundvatten – En råvattenkälla som finns under jorden. Grundvattnet bildas när vattnet sakta rinner ner genom marken. När vattnet når en ogenomtränglig yta magasineras det där, och när det senare används i vattenproduktionen kan det vara några veckor eller flera tusen år gammalt beroende på akviferernas (grundvattenmagasinens) uppbyggnad.

Hydrologiska kretsloppet – Ett annat ord för vattnets kretslopp, det vill säga vattnets ständiga rörelse mellan hav, atmosfären, landområde, grundvatten och levande organismer

Klor – Ett grundämne som bland annat används som desinfektionsmedel

Kloramin – (Mono)kloramin är ett svagt desinfektionsmedel som används för att dämpa och förhindra tillväxten av bakterier i vattenledningarna.

Konstgjort grundvatten – Grundvatten som framställs genom att låta ytvatten passera ett markgruslager, till exempel en grusås.

Kväve – Ett grundämne som finns i proteiner som vi behöver äta dagligen. Efter användning av proteinerna i kroppen kissar vi ut kvävet och därför finns det mycket kväve i toalettvattnet. Kväve från hushåll och jordbruk orsakar övergödning och algblomning i våra hav. De flesta större reningsverk renar idag bort 50-80% av kvävet. I ett hållbart samhälle behöver vi hitta bra och säkra sätt att öka kretsloppet av kväve från stad till land.

Ledningsnät – Rör som leder dricksvatten från vattenverken och avloppsvatten till reningsverken samt avleder dränerings- och dagvatten från husgrunder, gator och torg

Ozon – Används ibland istället för klor vid produktion av dricksvatten för att rena vattnet från eventuella smittoämnen. Ozon kan också användas som en avslutande avancerad reningsmetod i reningsverk för att bryta ned organiska ämnen

Råvatten – Det vatten som vattenverken använder för att producera dricksvatten, kan vara antingen ytvatten eller grundvatten

Sandfilter – Under dricksvattenproduktionen silas vattnet genom flera lager av sand i en bassäng för att renas. Man härmar naturen där vattnet vid grundvattenbildning silas genom marken

Sedimentering – En del i processen att rena avloppsvatten. I sedimenteringsbassängen sjunker smutsen till botten, där stora skrapor samlar ihop smutsen

Silning – En del i processen att rena dricksvatten. Sjövattnet silas i finmaskiga silar, så att fisk, vass och sjögräs inte följer med vattnet som ska renas

Slam – En restprodukt från reningsprocessen vid ett reningsverk. Används till stor del för biogasproduktion och ett slam av god kvalitet kan också användas som gödsel på åkermark

Skyfall – Häftiga regn som det allmänna rörsystemet för dagvatten inte kan hantera och som orsakar skador för samhället och dess invånare

Spillvatten – Spillvatten är avloppsvatten från hushåll, skolor, arbetsplatser, handel och service, det vill säga allt som spolas ner i toalett eller avlopp

Ultraviolett ljus – Används vid produktion av dricksvatten för att rena vattnet från eventuella smittoämnen

Vattendirektivet – EU:s ramdirektiv för vatten som bestämmer vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten

Vattenförvaltningen – De svenska reglerna för att införa och arbeta med EU:s ramdirektiv för vatten

Vattentäkt – Grundvatten eller ytvatten där vattenverken hämtar sitt råvatten

Vattenverk – Anläggning där råvattnet renas och kontrolleras till ett säkert dricksvatten

Ytvatten – Ytvatten är det vatten som finns i sjöar, vattendrag, hav och våtmarker. I Sverige finns det gott om ytvatten som kan användas för produktion av dricksvatten

Övergödning – Uppstår när ett överskott av växtnäringsämnena fosfor och kväve kommer ut i mark och vatten. Detta leder till ökad tillväxt av alger i sjöar och hav som leder till ökad grumlighet i vattnen och algpåväxt, och när de bryts ner, kan leda till syrebrist i vattnet. Det förekommer framförallt i de vatten som ligger i tätbefolkade eller jordsbruksdominerade områden.