Kategori: Årsmöte

Vecka 47: Inbjudan till årsmöte

Varmt välkommen till Rotary E-Clubs 2410 årsmöte tisdagen den 27 november klockan 20.00 till cirka 21.30. Möteslänk https://zoom.us/j/427992038.

Agenda:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande
 3. Val av sekreterare tillika rösträknare
 4. Val av justeringsmän
 5. Är årsmötet behörigen utlyst?
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Rapport över klubbens verksamhet Rotaryåret 1/7 2017- 30/6 2018
 8. Fastställande av verksamhetsberättelse och årsredovisning. Bilaga-Rotary E-Club of Sweden 2410se, Sverige 20180630 – signerat
 9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för 2017/2018
 10. Val av styrelse för Rotaryåret 1/7 2018-30/6 2019.
  Förslag från valberedningen, se bilaga
 11.  Val av valberedning. Förslag se bilaga
 12. Beslut om medlemsavgift 2018/2019
  Förslag på 695 kr/halvår och 99 kr i engångsavgift.
  Vår strategi är att hålla medlemsavgiften på en låg nivå, då vi vill att pengarna skall gå till projekt i stället för administration. Förslaget är att öka med 100 kr per halvår, på grund av den ökade dollarkursen, och ökad kostnad för digitala programvaror. Se bilaga.
 13. World Water day och våra virtuella vattenflaskor 22 mars 2019
  World water day (FN) – a day to celebrate freshwater.
 14. Klubbens stadgar. Skall varje år behandlas på årsstämman. Inga ändringar är föreslagna.
 15.  Övriga ärenden.
  Arbetsgrupp bestående av Rotary E-Clubs tidigare presidenter ska skriva ner klubbens strategiska plan för de kommande 3 åren
 16. Övriga punkter skall anmälas till styrelsen på info@rotaryeclub2410se.org senast dagen före årsmötet.
 17. Mötets avslutande

Veckans föredrag

Varmt välkommen till veckans föredrag. Kom ihåg att köpa vattenflaskor.